Επιστημονικά Αποτυπώματα

«Μπροστά στη Λαιμητόμο»

Το κείμενο αποτελεί μια ερευνητική απόπειρα της εξέτασης της συμβολής του κοινωνικο-ιστορικού «υπόβαθρου» της λογοτεχνίας στην κατανόηση του εγκλήματος και της τιμωρίας σε τόπους άλλους και σε χρόνους προγενέστερους της παρούσας κοινωνικο-ιστορικής συγκυρίας και πολιτισμικής συνθήκης. Η διήγηση «Μπροστά στη Λαιμητόμο» του Βίκτωρος Ουγκώ που δημοσιεύτηκε στο παράρτημα του περιοδικού «Παρισινή Επιθεώρησις», της 6ης Ιουλίου 1834, προσφέρεται για μια αρχική εξέταση του παραπάνω ζητήματος λόγω της αριστοτεχνικής έμπνευσης και έκφρασης των ιδεών που συναρθρώνονται γύρω από την ύστατη «τιμωρία».

Νομική συμβουλευτική και έμφυλη βία

Η συμβουλευτική μπορεί να ασχολείται με τη διάγνωση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, με τη λήψη αποφάσεων, τη διευθέτηση κρίσεων, τη βελτίωση σχέσεων, την ανάπτυξη θεμάτων, την προώθηση και ανάπτυξη προσωπικής εγρήγορσης, τη δουλειά με τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τις αντιλήψεις και την εσωτερική και εξωτερική σύγκρουση. Πλήθος νομικών κειμένων τόσο διεθνούς όσο και εθνικού χαρακτήρα αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα  της νομικής συμβουλευτικής  στα θέματα  της έμφυλης βίας.

Η γραφοσκοπία ως ανιχνευτής του έγγραφου ψεύδους

Στη δικαστική γραφολογία και πριν από τη συγκριτική γραφολογική ανάλυση και αντιπαραβολή των υπό έλεγχο και των γνησίων – δειγματικών χαράξεων, προηγείται ένα στάδιο έρευνας που ονομάζεται γραφοσκοπική εξέταση. Στην ερευνητική αυτή φάση ο δικαστικός γραφολόγος χρησιμοποιεί μια σειρά κατάλληλων φωτοοπτικών μέσων με τη βοήθεια των οποίων παρατηρεί, αναλύει και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης γραφής ή / και υπογραφής. Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η συνήθης μεθοδολογία της γραφοσκοπικής εξέτασης και γίνεται αναφορά σε ζητήματα αφορώντα τον προσδιορισμό του "έγγραφου ψεύδους".

Τεχνητή νοημοσύνη και προσωπικά δεδομένα

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η επίδραση που αυτή φαίνεται να έχει στην κοινωνική εξέλιξη, στην ανθρώπινη επικοινωνία και στην προσωπική ανάπτυξη, στις οικονομικές συναλλαγές, στην βιομηχανία, φαίνεται να δημιουργεί τις συνθήκες για μια διαφορετική προσέγγιση των παραδοσιακών εννοιών του δικαίου και των εν γένει  δικαιικών συστημάτων και κρατικών μηχανισμών. Η ραγδαία ανάπτυξη της και ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να διεισδύσει στους τομείς της οικονομίας, της υγείας,  των εργασιακών σχέσεων, του ιδιωτικού βίου, της ηθικής, καθιστά αναγκαία την θεσμική ενίσχυση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που την καλύπτει, προκειμένου η περαιτέρω εξέλιξη της να κάμψει το δυνατόν τους προβληματισμούς που ανακύπτουν από την εφαρμογή της. Η μελέτη προσεγγίζει την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και την επίδραση που αυτή έχει στην νομική επιστήμη, ιδίως σε ό,τι αφορά το πεδίο ρύθμισης της σύνδεσης του νέου αυτού -αρρύθμιστου στο μεγαλύτερο βαθμό του- πεδίου με τον τομέα των προσωπικών δεδομένων.

Μορφές τεχνο-επιτήρησης στον έλεγχο της συμπεριφοράς και της παρέκκλισης

Στο άρθρο αναλύονται παραδείγματα μαζικής χρήσης των νέων τεχνολογικών πρακτικών στην εφαρμογή "σύγχρονης" αντεγκληματικής πολιτικής και διατυπώνονται προβληματισμοί σχετικά με τη διαχείριση της παρέκκλισης, την εντατικοποίηση της επιτήρησης και κατά πόσο τα παραπάνω γίνονται με γνώμονα την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών.

H Διάδοση του Ιού COVID-19 υπό το Πρίσμα του Αρ. 285 ΠΚ

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάλυση του άρθρου 285 ΠΚ περί της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενόψει και της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Στην μελέτη παρουσιάζονται οι προϊσχύσασες μορφές της διάταξης, εξετάζεται η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος, ερευνώνται τα ζητήματα συρροής με άλλες διατάξεις αλλά και η δυνατότητα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τέλος, εν όψει των ανωτέρω, επιχειρείται και μια αξιολόγηση από θεσμικής πλευράς των πρόσφατων νομοθετικών μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19 και η πιθανή σύγκρουση τους με παγιωμένες συνταγματικές αρχές και τα ατομικά δικαιώματα.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλαστική χειρουργική

Το παρόν άρθρο εξετάζει και εγείρει προβληματισμούς σχετικά με τη σχέση των κοινωνικών δικτύων με τις πρακτικές της πλαστικής ιατρικής και τα όρια που (πρέπει να) τίθενται από πλευράς επαγγελματικής προβολής, νομιμότητας, ιατρικού απορρήτου και ιδιωτικότητας.

Η Γυναίκα ως Θύμα Ενδοοικογενειακής Βίας

To φαινόμενο της κακοποίησης της γυναίκας, η οποία συντελείται μέσα στους κόλπους της οικογένειας (ενδοοικογενειακή βία) είναι παγκόσμιο, διαπολιτισμικό και διαχρονικό. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μια νομική προσέγγιση του ζητήματος με βάση τον ν. 3500/2006.

Fake News

Η διασπορά ψευδών ειδήσεων στην εποχή των “fake news”

Το φαινόμενο της δημόσιας παραπληροφόρησης, επίσης γνωστό ως “fake news” ή “hoax”, έχει λάβει νέες διαστάσεις στην ψηφιακή εποχή, παρότι το φαινόμενο της διασποράς ψευδών ειδήσεων δεν είναι νέο. Είναι πλέον γεγονός ότι τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο αποτελούν πρωτογενή πηγή πληροφόρησης για τις ειδήσεις. Στην παρούσα μελέτη αναλύεται το αρ. 191 του ΠΚ, το οποίο ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα σε επίπεδο γενικής και ειδικής πρόληψης στην ελληνική έννομη τάξη.